Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
613

I C 1944/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2018-12-11

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE W dniu 24 października 2017r. (data nadania przesyłki) strona powodowa easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wystąpiła do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu z powództwem przeciwko pozwanemu M. P. domagając się zasądzenia kwoty 347,68 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że pozwanego oraz (...) Bank (
Czytaj więcej»

I C 1959/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2016-11-15

Data publikacji: 2017-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C upr 1959/16 UZASADNIENIE W pozwie strona powodowa Gmina L. – Zarząd (...) w L. wniosła o nakazanie pozwanemu Z. G. , aby wraz ze wszystkimi osobami prawa jego reprezentującymi, opróżnił i wydał stronie powodowej lokal mieszkalny nr (...) , położony w L. przy ul. (...) . Ponadto domagała się nie orzekania o lokalu socjalnym oraz zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu swojego żądania strona powodowa podała,
Czytaj więcej»

I C 2427/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2017-06-05

Data publikacji: 2017-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2427/16 UZASADNIENIE Powód G. K. domagał się w pozwie skierowanym przeciwko Gminie L. – Zarządowi (...) w L. ustalenia, że wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w L. przy ulicy (...) dokonane wobec niego w dniu 08 marca 2016r. przez stronę pozwaną jest w stosunku do powoda bezskuteczne. Ponadto żądał zasądzenia od strony pozwanej na swoją rzecz kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania powód podał, że pozwana Gmina dokonała niezgodnego z pr
Czytaj więcej»

I C 2463/18

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2020-11-03

Data publikacji: 2021-02-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2463/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Karolina Krzemińska po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2020 r. w Legnicy na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 15 zzs 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (...) 19 (…) sprawy z powództwa B. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę kwoty 13
Czytaj więcej»

I C 2544/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2018-11-15

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt: I C 2544/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Karolina Krzemińska Protokolant: sekretarz sądowy Karolina Sobecka po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2018 r. w Legnicy na rozprawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko C. Towarzystwu (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę kwoty 14.800,00 zł I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 4.312,49 zł ty
Czytaj więcej»

I C 2544/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2018-12-06

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Powód A. S. w pozwie z dnia 24 maja 2017 r. wniesionym przeciwko (...) S.A. z siedzibą W. domagał się zasądzenia kwoty 14. 800 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 lutego 2015 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazał, że w dniu 1 stycznia 2015 r. doszło do kradzieży samochodu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...) , którego właścicielem jest powód. W toku postępowania karnego nie doszło do ustalenia sprawcy tego zdarzenia. Pojazd powo
Czytaj więcej»

I C 2550/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2017-05-08

Data publikacji: 2017-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn akt I Cupr 2550/16 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) Sp. z o.o. w W. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanego Ł. L. kwoty 936,85 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. W uzasadnieniu podała , że dnia 12.11.2014 r. zawarła z pozwanym umowę pożyczki , która miał zwrócić do dnia 12.12.2014 r.Pozwany nie zwrócił kwoty pożyczki 500 zł do chwili obecnej , wobec czego strona powodowa poniosła koszty upomnień i wezwań do zapłaty. Pozwany uznał powództwo
Czytaj więcej»

I C 2589/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2018-12-21

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE W pozwie wniesionym w dniu 11 lipca 2018 r., a skierowanym przeciwko (...) S.A. z siedzibą w L. , powódka T. J. wniosła o zasądzenie kwoty 19 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty a nadto o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazała, że wynajęła od strony pozwanej obiekt znajdujący się przy ulicy (...) w L. . Strony ustaliły, że umowa dzierżawy w/w nieruchomości zostaje zawa
Czytaj więcej»

I C 2591/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2017-05-10

Data publikacji: 2017-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

(...) (...) Sygn. akt: I C 2591/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mierzwicka Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Opała po rozpoznaniu w dniu 28 kwiecień 2017 r. w Legnicy na rozprawie sprawy z powództwa S. D. przeciwko (...) S.A w W. roszczenia z umów bankowych innych I zasądza od strony pozwanej (...) S.A w W. na rzecz powoda S. D. kwotę 1 182,26 złotych (jeden tysiąc sto
Czytaj więcej»

I C 2591/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2017-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura I C 2591/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 27 września 2016r. powód S. D. wniósł o zasądzenie od (...) S.A. w W. kwoty 1.182,26 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 18 sierpnia 2016r. do dnia zapłaty i kosztami postępowania. Powód wskazał, że dochodzona pozwem kwota stanowi równowartość opłaconej przez niego składki ubezpieczeniowej. Powód wyjaśnił, że w dniu 25 kwietnia 2006r. zawarł z pozwanym umowę o kredyt hipoteczny nr (...) , które to zobowiązanie zostało zabezpieczone poprzez zawa
Czytaj więcej»