Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII C 278/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legnicy z 2015-05-27

Sygn. akt: VII C 278/14 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 maja 2015 r.

Sąd Rejonowy w L.VII Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Renata Mierzwicka

Protokolant:

sekr. sądowy Andrzej Janas

po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2015 r.

na rozprawie

sprawy z powództwa K. M.

przeciwko Towarzystwu (...) w W.

o zapłatę

I.  zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda K. M. kwotę 5.500 zł (pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) z odsetkami ustawowymi od dnia 04.02.2014 r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 1.642,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania;

III.  nakazuje stronie pozwanej, aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy w L.) kwotę 905,73 zł tytułem nieuiszczonych w sprawie kosztów postępowania.

sygn akt VII C 278/14

UZASADNIENIE

Powód K. M. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od strony pozwanej Towarzystwa (...) w W. tytułem zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu kwoty 5.500 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. W uzasadnieniu podał , iż dnia 12.04.2013 r. miał miejsce wypadek komunikacyjny , w wyniki którego powód doznał urazu kręgosłupa szyjnego i klatki piersiowej , zaś sprawca wypadku ubezpieczony był u strony pozwanej.

Strona pozwana Towarzystwo (...) w W. wniosła o oddalenie powództwa w całości i zarzuciła , iż wypłacona powodowi kwota 1.00 zł w pełni rekompensuje doznana przez niego krzywdę.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 12.04.2013 r. powód poruszał się autem V. (...) nr rej (...). Jadący pojazdem marki O. (...) nr rej (...) doprowadził do zderzenia się z pojazdem powoda. Sprawca był ubezpieczony w zakresie OC u strony pozwanej. Strona pozwana w toku postępowania likwidacyjnego szkodę wypłaciła powodowi kwotę 1.000 zł tytułem zadośćuczynienia (bezsporne).

W następstwie w/w zdarzenia powód doznał urazu skrętnego kręgosłupa szyjnego z utrzymującym się niewielkim ograniczeniem ruchomości w odcinku szyjnym , bez objawów korzeniowych. Obrażenia te spowodowały powstanie uszczerbku na zdrowiu w wysokości 4%. Powód odczuwał po wypadku ból kręgosłupa i klatki piersiowej , cierpiał w związku z doznanymi urazami , był ograniczony w życiu codziennym i zawodowym. Urazy nadal dają odczucia bólowe.

Dowód : -opinia biegłego S. G. K-65-67

-zeznania świadka J. M. K - 85,00:06:28-00:11:15

-zeznania powoda K-85,00:11:46-00:16:36

-opinia biegłej J. W. K - 96-111

-dokumentacja medyczna w aktach szkody

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości.

Bezsporne jest , że w dniu 12.04.2013 r. powód poruszał się autem V. (...) nr rej (...) a jadący pojazdem marki O. (...) nr rej (...) doprowadził do zderzenia się z pojazdem powoda. Nie jest też sporne , że sprawca był ubezpieczony w zakresie OC u strony pozwanej oraz że strona pozwana w toku postępowania likwidacyjnego szkodę wypłaciła powodowi kwotę 1.000 zł tytułem zadośćuczynienia.

Na podstawie opinii biegłych oraz dokumentacji medycznej i przesłuchania powoda i swiadka Sąd ustalił, jakie skutki na zdrowiu powoda wywarło przedmiotowe zdarzenie.

Okolicznością sporną między stronami była wysokość należnego powodowi zadośćuczynienia. Strona pozwana uznała , że adekwatną kwotą jest wypłacona dotychczas kwota 1.000 zł.

W ocenie Sądu powód słusznie zakwestionował wysokość wypłaconego mu zadośćuczynienia a żądana przez niego w pozwie kwota zadośćuczynienia wraz z kwotą już wypłaconą nie jest wygórowana i jest adekwatna do doznanego uszczerbku na zdrowiu.

Zgodnie z art. 445 § 1 KC w zw. z art. 444 KC w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Sąd może przyznać nadto poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Chodzi tu o krzywdę ujmowaną jako cierpienie fizyczne (ból i inne dolegliwości), cierpienia psychiczne, ujemne uczucia przeżywane w związku z cierpieniami fizycznymi lub następstwami uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia.

Zadośćuczynienie pieniężne ma na celu przede wszystkim złagodzenie tych cierpień. Obejmuje ono wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne, zarówno już doznane, jak i te, które zapewne wystąpią w przyszłości. Ma więc ono charakter całościowy i powinno stanowić rekompensatę pieniężną za całą krzywdę doznaną przez poszkodowanego, mowa jest bowiem o „odpowiedniej sumie tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”, przyznawaną jednorazowo. Przepis ten nie reguluje pojęcia „odpowiedniej” sumy zadośćuczynienia, pozostawiając ją uznaniu sadu.

Mając na względzie całokształt wskazanych powyżej okoliczności Sąd uznał, że odpowiednia kwota zadośćuczynienia za doznaną przez powodów krzywdę to kwota dochodzona pozwem wraz z kwota już wypłacona przez stronę pozwaną.

Orzeczenie o kosztach procesu wydano na podstawie art. 98 KPC i 113 ustawy o kosztach sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Rafałko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Mierzwicka
Data wytworzenia informacji: