Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII C 328/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legnicy z 2014-05-07

Sygn. akt: VII Cupr 328/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 maja 2014 r.

Sąd Rejonowy w L.VII Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Renata Mierzwicka

Protokolant:

sekr. sądowy Andrzej Janas

po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2014 r.

na rozprawie

sprawy z powództwa W. K.

przeciwko Wyższej Szkole (...) w L.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygn. akt VII C 328/13

UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym w dniu 18 lutego 2013 roku a skierowanym przeciwko Wyższej Szkole (...) z siedzibą w L. powódka W. K. wniosła o zasądzenie kwoty 484 złote wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 07 października 2012 roku do dnia zapłaty oraz o obciążenie strony pozwanej poniesionymi przez nią kosztami procesu. W uzasadnieniu żądania powódka wskazała, że zamierzała rozpocząć u pozwanego studia na kierunku pedagogika i w związku z czym uiściła kwotę 484 złote tytułem opłaty za studia. Studiów powódka nie rozpoczęła, albowiem pozwany nie uruchomił kierunku wybranego przez powódkę.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana- Wyższa Szkoła (...) z siedzibą w L. wniosła o oddalenie powództwa oraz o obciążenie powódki poniesionymi przez pozwana kosztami procesu. W uzasadnieniu swojego strona pozwana wskazała, że powódka ukończyła studia na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Prewencyjna, zaś rezygnacja z innego kierunku studiów nie wynika z nieuruchomienia tego kierunku.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 10 września 2004 roku pomiędzy powódka W. K. a pozwanym- Wyższą Szkołą (...) z siedzibą w L. doszło do zawarcia umowy o naukę. Na jej podstawie strona pozwana zobowiązał się do kształcenia studenta na kierunku Pedagogika. Zgodnie z jej treścią w przypadku rezygnacji studenta w trakcie semestru wpłacone w całości czesne za cały semestr nie podlega zwrotowi. W przypadku opłacenia czesnego w ratach student rezygnujący z nauki lub skreślony z listy studentów w trakcie trwania semestru zobowiązany jest do uzupełnienia czesnego do pełnej kwoty należnej za semestr.

W wykonaniu tej umowy powódka odbyła licencjackie studia u pozwanego na Wydziale Pedagogiki w zakresie specjalności Pedagogika Opiekuńczo-Prewencyjna.

Dowód:

- dyplom ukończenia studiów- k. 19,

- umowa o naukę z dnia 10 września 2004 roku- k. 20,

W dniu 08 czerwca 2012 roku powódka W. K. złożyła do pozwanego- Wyższej Szkoły (...) z siedzibą w L. wniosek o przyjęcie na studia magisterskie. W treści wniosku powódka wskazał, że chce podjąć studia na kierunku Pedagogika o specjalności Poradnictwo zawodowe i pedagogika pracy oraz specjalność Pedagogika resocjalizacyjna. Tego samego dnia powódka uiściła 1 ratę czesnego w wysokości 484 złotych

Dowód:

- wydruk ze strony internetowej- k. 4,

- wysokość opłat za czesne- k. 5,

- potwierdzenie wpłaty- k. 5,

- podanie o przyjęcie na studia- k. 17-18,

W dniu 30 września 2012 roku została wydana decyzja o przyjęciu powódki na organizowane przez pozwanego magisterskie studia na kierunku Pedagogika na Wydziale Pedagogiki.

Pozwana rozpoczęła zajęcia w zakresie kształcenia studentów na w/w kierunku( specjalność Pedagogika Resocjalizacyjna).

Dowód:

- decyzja z 30 września 2012 roku- k. 15,

- lista studentów- k.16,

Pismem z dnia 06 października 2012 roku powódka złożyła rezygnację z w/w studiów wraz z wnioskiem o zwrot uiszczonej opłaty 484 złotych.

Pismem z dnia 09 października 2012 roku oraz z dnia 10 grudnia 2012 roku powódka wezwała ponownie stronę pozwaną do zwrotu uiszczonej opłaty.

Dowód:

- oświadczenie o rezygnacji ze studiów- k. 7,

- wezwanie do zapłaty z dnia 09 października 2012 roku - k. 8,

- wezwanie do zapłaty z dnia 10 grudnia 2012 roku - k. 9,

Sąd zważył co następuje,

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Istota sprowadzał się do ustalenia czy strona pozwana nie wykonała zobowiązania wobec pozwanej do przeprowadzenia zajęć w ramach magisterskich studiów na Wydziale Pedagogiki albowiem w toku procesu strona pozwana nie kwestionowała, że powódka uiściła opłatę w wysokości 484 złotych. W ocenie jednak strony pozwanej opłata ta nie podlega zwrotowi albowiem zajęcia w ramach studiów były przeprowadzane, zaś to powódka złożyła rezygnację ze studiów.

Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego powódka złożyła rezygnację z studiów magisterskich na kierunku Pedagogika. Zajęcia te były prowadzone, a zatem jej rezygnacja nie wynika z niewykonania lub niewłaściwego wykonania łączącej ją ze strona pozwaną umowy.

Nadto jak wynika z zasad rozliczenia opłat za czesne u strony pozwanej w przypadku rezygnacji ze studiów nie podlegają zwrotowi wcześniej uiszczone przez studenta opłaty. Strona powodowa wykonała na rzecz powódki zobowiązanie albowiem zajęcia były prowadzone.

Powódka nie ma zatem roszczenia o zwrot uiszczonej opłaty, prze co powództwo jej, zgodnie z treścią art. 750 a contrario, należało oddalić.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Rafałko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Mierzwicka
Data wytworzenia informacji: